Opleiden in de School

 

Studenten en LIO’s

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft Fedra een overeenkomst afgesloten met Pabo Inholland Haarlem, die heeft geleid tot een intensieve samenwerking. Studenten uit alle leerjaren worden geplaatst op Fedra scholen. Aanmeldingen lopen via het Praktijkplein van de pabo.

Leerlingen van een  mbo-opleiding  kunnen zich rechtstreeks bij de directie van één van onze scholen melden voor een stageplaats. 

Jaarlijks begeleiden praktijkbegeleiders (mentoren) 60 tot 80 studenten en leraren in opleiding (LIO's) in onze scholen. Wij bieden LIO’s een betaalde stageplaats. Veel van de studenten die bij ons stage hebben gelopen, vinden na hun opleiding een baan bij ons.
 

Zij-instroom

Stichting Fedra, Atlant, Tabijn en IJmare leiden, in samenwerking met Pabo Inholland Haarlem, eigen groepen zij-instromers op. Zij-instromers krijgen de unieke kans het vak van leerkracht uit te oefenen en tegelijk het vak te leren. Zij-instromers die bij ons starten, krijgen direct een baan als leerkracht, hun opleiding wordt bekostigd en zij krijgen een goede begeleiding van een praktijkbegeleider en een bovenschoolse opleider. De eerste zes maanden staat een zij-instromer samen met de vaste leerkracht voor de groep. Deze leerkracht is de praktijkbegeleider die de zij-instromer intensieve begeleiding biedt en de eindverantwoordelijkheid voor de groep draagt, zodat de zij-instromer stapsgewijs kan toegroeien naar de functie van leerkracht. Na twee jaar zijn zij bevoegde leerkrachten voor het primair onderwijs. 
 

Bovenschoolse opleiders

Twee bovenschoolse opleiders zijn de spil in de samenwerking tussen Fedra en de Pabo. Zij onderhouden de contacten met zowel de Pabo als met de praktijkbegeleiders in de scholen. Zij hebben contact met de studenten over de voortgang van hun studie en beoordelen hen aan het eind van hun stageperiode. De bovenschoolse opleiders hebben een speciale opleiding gevolgd voor deze functie. De praktijkbegeleiders krijgen jaarlijks een training van de bovenschoolse opleiders. In de training is aandacht voor ontwikkelingen binnen de opleiding van de studenten en wordt toegelicht welke verwachtingen de praktijkbegeleiders mogen hebben van studenten in de verschillende leerjaren. Verder is er veel aandacht voor het coachen en begeleiden van studenten.