Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is de werkgever van het college van bestuur. De RvT adviseert het college en fungeert als klankbord. Raad en bestuur vergaderen vier keer per jaar gezamenlijk.
De leden van de RvT houden toezicht op de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie. Zij laten zich actief informeren tijdens bijeenkomsten met het bestuur, de GMR en de directies en door deel te nemen aan studiedagen.

De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur van Fedra. De leden van de RvT houden toezicht op de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie. Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden dat diverse expertisegebieden zijn vertegenwoordigd. Dit is nodig, want de RvT is ook adviseur en fungeert als klankbord voor het bestuur. Naast deze verschillende rollen heeft de RvT een aantal wettelijke taken, zoals het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan.

De RvT en het bestuur van Fedra vergaderen minimaal vier keer per jaar gezamenlijk. Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere commissievergaderingen van de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de onderwijscommissie. Het bestuur legt verantwoording af aan de RvT, maar de RvT haalt ook actief informatie op. Dat doen we tijdens bijeenkomsten met het bestuur, maar ook door jaarlijks overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), themabijeenkomsten met staf en directeuren, door deel te nemen aan studiedagen en door jaarlijks meerdere schoolbezoeken af te leggen.

De RvT van Fedra bestaat uit vijf personen. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Op dit moment bestaat de RvT uit de volgende personen:

Dhr. Michel Rog, voorzitter RvT (benoeming: 01-2022)
Lid remuneratiecommie

Mevr. Jeannette Ronchetti, lid RvT (benoeming: 01-2019)
Voorzitter remunatiecommissie en lid onderwijscommissie

Dhr. Sander Janssen, lid RvT (benoeming: 01-2018)
Voorzitter auditcommissie

Mevr. Sabine Ophorst, vicevoorzitter RvT (benoeming: 01-2018)
Lid auditcommissie

Mevr. Linda de Boer, lid RvT (benoeming: 01-2022)
Voorzitter onderwijsscommissie