GMR

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor alle elf scholen van Stichting Fedra. Iedere school heeft een afgevaardigde in de GMR; een leerkracht of een ouder. De leden zijn in 2020-2021:

De Anjelier   Larissa den Dunnen 
leerkracht  
De Ark   Robin Honkoop   ouder 
 Bethelschool   Arjen de Boo 
 voorzitter, ouder 
 De Hoeksteen 
 Lieke Broekman   ouder 
 De Lunetten   Yvonne Könst 
 leerkracht 
 Panta Rhei 
 Astrid Boere 
 leerkracht 
 De Plataan   Angelique Kabel 
 ouder 
 De Sleutelbloem  Remco Sinnige 
 ouder 
 De Vrijheit   Mieke Limmen 
 ouder 
 De Westbroek   Jantine van der Geer 
 leerkracht 
 De Wilgeroos   Wendy van Velzen 
 leerkracht
   Jessica Bunnik 
 ambtelijk secretaris 


De GMR bespreekt thema’s die alle of meerdere scholen van Fedra aangaan. Dit zijn thema’s waarover op stichtingsniveau wordt besloten. Nieuw stichtingsbeleid wordt ter instemming of advies voorgelegd aan de GMR. De GMR toetst de plannen van het bestuur kritisch op procedure en inhoud. Daarbij houdt de GMR vooral de belangen van de leerkrachten (personeelsgeleding) en de ouders en de leerlingen (oudergeleding) in de gaten. Beleid is pas geldig als het bestuur een formele reactie heeft ontvangen van de GMR en het bekend is gemaakt aan alle betrokkenen. Daarnaast ontvangt de GMR veel stukken van het bestuur ter informatie. 

Zie de website van de GMR voor uitgebreide informatie.