GMR

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor alle twaalf scholen van Stichting Fedra. Iedere school heeft een afgevaardigde in de GMR; een leerkracht of een ouder. 

De GMR bespreekt thema’s die alle of meerdere scholen van Fedra aangaan. Dit zijn thema’s waarover op stichtingsniveau wordt besloten. Nieuw stichtingsbeleid wordt ter instemming of advies voorgelegd aan de GMR. De GMR toetst de plannen van het bestuur kritisch op procedure en inhoud. Daarbij houdt de GMR vooral de belangen van de leerkrachten (personeelsgeleding) en de ouders en de leerlingen (oudergeleding) in de gaten. Beleid is pas geldig als het bestuur een formele reactie heeft ontvangen van de GMR en het bekend is gemaakt aan alle betrokkenen. Daarnaast ontvangt de GMR veel stukken van het bestuur ter informatie. 

Zie de website van de GMR voor uitgebreide informatie.