Strategische doelen

Het koersplan 2020-2023 van Stichting Fedra heet  'Vanuit vertrouwen'. Die naam is niet zomaar gekozen. Het plan is een nieuw kompas, dat richting geeft aan ontwikkelingen die in voorgaande jaren in gang gezet zijn en de moeite waard zijn om verder uit te bouwen. Het is een beknopt, kernachtig plan geworden, met vier thema’s die onze aandacht krijgen de komende jaren. Het plan vormt de basis waaruit initiatieven, keuzes en besluiten voortkomen op alle niveaus van de organisatie en waarop de professionele ontwikkeling van alle medewerkers gestoeld wordt.

1. Goed onderwijs

Goed onderwijs is de absolute kern van ons bestaan. Wanneer is het onderwijs goed? Iedere Fedra-school beantwoordt deze vraag voor de eigen leerlingenpopulatie. De kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd doordat de pedagogisch-didactische aanpak gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten en kennis van de praktijk. Het (pedagogisch) team voegt de eigen onderwijsvisie, de schoolomgeving en beschikbare mogelijkheden en middelen om tot verantwoorde methoden en werkwijzen te komen, daaraan toe. De kwaliteit van het onderwijs van de school is merkbaar en meetbaar. Dit mondt uit in scholen met een op de populatie afgestemd onderwijsaanbod, in een veilige leeromgeving, waarmee goede leerresultaten behaald worden.

2. School en omgeving

De school is geen eiland. Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling en daarvoor is samenwerking met de omgeving noodzakelijk. Vooral de schakelmomenten - van thuis → start basisschool, overgang kinderopvang of peuteropvang → basisschool, overgang basisonderwijs → het voortgezet onderwijs - behoeven onze aandacht. De samenwerking met voorschoolse organisaties en het voortgezet onderwijs is vanzelfsprekend en leidt tot onze actieve deelname aan kindcentra en het 10-14 college. De samenwerking met instellingen voor jeugdzorg en het speciaal onderwijs helpt drempels tijdens de ontwikkeling van kinderen weg te nemen of te verminderen en is daarom eveneens voor ons van belang. 

3. Een leven lang leren

Wij zijn een organisatie die het leren als kernkwaliteit heeft. We leren leerlingen leren. Het leren houdt bij hen niet op. Een professional die zichzelf serieus neemt, onderhoudt en ontwikkelt zijn kennis en vaardigheden voortdurend om bekwaam te blijven. De Fedra Academie is ons middel voor individuele en teamontwikkeling. Wij maken zelf serieus werk van het opleiden van professionals. We leren studenten, zij-instromers en onderwijsassistenten om leerkracht(ondersteuner) te worden en nemen onze verantwoordelijkheid bij het doorgroeien naar basisbekwaamheid en vakbekwaamheid. Dit doen wij binnen de Opleidingsschool IJmond en binnen onze scholen.

4. Fedra, een sterk merk

Om onze ambities waar te maken, willen we gevonden worden. Vanzelfsprekend door ouders die hun kinderen aanmelden bij een van onze scholen, maar zeker ook door professionals die graag bij ons willen werken. Wij zijn een zelfbewuste en betrouwbare organisatie waar professionals ruimte en vertrouwen krijgen om te groeien en zich te onderscheiden. Op onze scholen werken gepassioneerde professionals, die samen aan de kwaliteit van het onderwijs werken en altijd in ontwikkeling zijn om het morgen nog beter te doen. De komende jaren gaan we onze omgeving laten zien dat we er mogen zijn en dat het de moeite waard is om erbij te horen. 

Kwaliteitszorg

Niet alleen Fedra, maar ook de omgeving stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen. Binnen Fedra zorgen wij met elkaar voor een kwaliteitscultuur in alle lagen van de organisatie. Iedereen heeft een rol in het leveren van onderwijskwaliteit en de uitvoering van de kwaliteitszorg. Met onder andere kwaliteitsgesprekken, jaargesprekken, klassenbezoeken, evaluatieonderzoeken, tevredenheidsonderzoeken en audits onderzoeken wij in een continu proces wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet. Met behulp van dit cyclische systeem kunnen de onderwijsprofessional de leerlingen dat bieden wat zij nodig hebben. Dit doen wij op stichtingsniveau, op schoolniveau en op individueel niveau. 

De officiële verantwoording staat jaarlijks in ons jaarverslag.